הבטחת איכות

 • חברת תומר הינה בית היוצר הלאומי לפיתוח וייצור מערכות הנעה לטילים ורקטות .
 • הנהלת החברה רואה באיכות תוצריה והשירותים שהיא מספקת ללקוחותיה כנדבך מרכזי לקיומה והצלחתה בהווה ובעתיד.

עקרונות יסוד

 • מדיניות האיכות של חברת תומר נגזרת מיעודה וחזונה, ותתמוך בכל עת בתכלית קיומה ומטרותיה.
 • הבטחת איכות תהיה כלי שרת במתן מענה מיטבי לצורכי הלקוחות ושיפור שביעות רצונם. כל זאת תוך שמירה על רווחיות החברה ובהתאמה ליעדים העסקיים והארגוניים.
 • החברה תשתף את לקוחותיה וספקיה בתהליכי הבטחת האיכות של תוצריה, תקבל מהם משוב שוטף ותספק מענה הולם למשוב זה. כל זאת, על מנת לייצור קשרי גומלין עסקיים אמינים, שקופים ויצירתיים.
 • כפועל יוצא מפעילות הבטחת איכות, תוצרי החברה יעמדו באמות המידה הגבוהות ביותר של אמינות, איכות ובטיחות בשימוש. עובדי החברה יקפידו על עמידה בדרישות החוזיות, במועדי האספקה ובעלויות המתוכננות, תוך שמירה על הסטנדרטים המקצועיים תוך עמידה בכללי החוק והתקנות הרלוונטיות.
 • הנהלת תומר תקצה את הקשב הניהולי, תשומות הזמן והמשאבים הכלכליים הנחוצים ותסייע באופן המיטבי והמירבי למערכת ניהול הבטחת האיכות בקיום משימותיה.
 • הנהלת תומר ועובדיה, מחויבים לקידום תרבות איכות‘ בחברה, על ידי יצירת פעולות רצופות ומתמשכות של שיפורים בכלל תחומי העשייה תוך טיפוח הזהות וגאווה בארגון ובמוצריו.

עקרונות עבודה

 • הגדרות התפקידים, תחומי האחריות והסמכות, תהליכי העבודה ושגרות הפעולה ירוכזו ויתועדו באופן בהיר ב’ספרי ארגון’ ובמערכות מידע נגישות ועדכניות של הוראות ונהלים ברורים וישימים.
 • הנהלת החברה תשים דגש על מניעת ליקויים, באמצעות הקפדה על שלבי התכנון בטרם הביצוע, כדרך המיטבית לשיפור איכות המוצרים והשירותים, לייעול התהליכים והורדת העלויות.
 • החברה תחקור כל אירוע של אי התאמה לדרישות מערכת ניהול האיכות, תוך זיהוי גורמי השורש לאירוע, טיפול בהם ומניעת אירועים נוספים. לקחי האירועים יילמדו, יופצו לעובדים ויתועדו במערכות המידע.
 • ייקבע מערך רצוף של הסמכות, הדרכות ושמירת כשירויות עובדים, אשר יאפשר הצבת סטנדרטים מקצועיים גבוהים ופיקוח שוטף על רמת הידע והביצוע של העובדים.
 • תתוכנן מערכת מדידה פעילה ויעילה, במסגרתה יוגדרו יעדים מפורטים וברי השגה לביצועי העובדים והחברה. קביעת יעדים מדידים תסייע בהשגת האפקטיביות המירבית בתהליכי העבודה.
 • מערכות המידע יתמכו באופן מיטבי בתהליכים, בנהלים ובתוצרי הפקות הלקחים, ותהיינה פשוטות ליישום והפעלה.

 

logo בניית אתרים